×

Általános Szerződési Feltételek


Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte"

"1.1. A szolgáltató a Weboldalon elérhető képzések, tanfolyamok esetében a MESZINET Oktatási és Számítástechnikai Betéti Társaság. A MESZINET Oktatási és Számítástechnikai Betéti Társaság adatai: Székhely: 2080 Pilisjászfalu, Rigó utca 14. E-mail cím: info@meszinet.hu Adószám: 28928988-1-13 Cégjegyzékszám: 13 06 070611

1.2. A jelen ÁSZF a Képzésekre történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza a Meszinet Bt. és a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.

1.3. A Meszinet Bt. kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Meszinet Bt. és a Jelentkező között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Képzésre történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

1.4. A Weboldalon keresztül a Képzésekre elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

1.5. A Felek között a Képzésen történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Meszinet Bt. általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Meszinet Bt. a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

1.6. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. A Meszinet Bt. kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására az info@meszinet.hu e-mail címen van lehetőség.

1.7. Nincs olyan magatartási kódex, amely a Meszinet Bt. szolgáltatásaira vonatkozna. Jelentkezés

2.1. A Jelentkező a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel kapcsolatos részletes információkat az adott Képzésre vonatkozó oldalon érheti el. Amennyiben bármely Képzéssel kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@meszinet.hu e-mail címen.

2.2. Az egyes Képzéseken történő részvételért fizetendő díj az adott Képzés oldalán kerül feltüntetésre.

2.3. A Képzések részvételi díja változtatásának a jogát a Meszinet Bt. fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Képzések részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Jelentkező a jelentkezését már elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.

2.4. Amennyiben a Weboldalon a Meszinet Bt. minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a Meszinet Bt. nem köteles a Képzésen történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Képzésen, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.

2.5. A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést a Meszinet Bt. csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező az adott Képzésnél elhelyezett Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Meszinet Kft-t a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6. A Meszinet Bt. fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt.

2.7. A jelentkezés menete A Jelentkező az adott Képzésnél elhelyezett Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet az általa kiválasztott Képzésre. A Jelentkezési lap kitöltésekor a Jelentkezőnek ki kell választania a meghirdetett képzési időpontok közül azt, amelyen részt kíván venni és meg kell adnia a következő adatait: teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím. A Jelentkező a „Jelentkezem!” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. A „Jelentkezem!” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A Meszinet Bt. a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Jelentkező bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti a Meszinet Bt. felé az info@meszinet.hu e-mail címen. A Jelentkezőnek a Képzés(ek) részvételi díját a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Jelentkező részére, akkor a Jelentkező ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Jelentkezőt nem köti a jelentkezés és nem köteles a Képzésen történő részvételre. Ha a Jelentkező a visszaigazoló emailben írt fizetési határidőn belül a Képzés(ek) részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt a Meszinet Bt. a Jelentkező szerződéstől történő elállásának tekinti. A részvételi díj Meszinet Kft-hez történő beérkezését követően a Jelentkező a véglegessé vált jelentkezéséről e-mail útján visszaigazolást kap. Fizetési feltételek A Jelentkező a részvételi díjat a Meszinet Bt. jelentkezést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámára (10409015-50526583-50481008) történő átutalással egyenlítheti ki az e-mail elküldését követő 3 (három) napon belül vagy megrendeléskor bankkártyás fizetési módot választva azonnali online bankkártyás tranzakcióval is kiegyenlítheti. Az online kártyás fizetés az OTP Bank által üzemeltetett oldalon történik. Az OTP Bank kártyás fizetésről szóló tájékoztatója itt olvasható. A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege a Meszinet Bt. bankszámlájára megérkezik. A részvételi díjról kiállított eredeti számlát alap esetben a Meszinet Bt. e-mailen, vagy külön kérésre postai úton juttatja el a Jelentkező részére az általa a Jelentkezési lap kitöltésekor megadott megfelelő elérhetőségre. A Felek jogai és kötelezettségei

4.1. A Jelentkező jogai és kötelezettségei

4.1.1.A Jelentkezőnek jogában áll a Képzésen online formában részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A Képzés anyagát a Meszinet Bt. a Képzés ideje alatt kizárólag a résztvevők számára elérhető, jelszóval védett weboldalon, online (részben videós, részben írott) formában bocsátja a részt vevő Jelentkező rendelkezésére. A Képzés anyagait a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

4.1.2. A Képzésen részt vevő Jelentkező személyét lehetőség van a Képzést megelőző napig e-mailen vagy postai úton módosítani akár a befizetés megérkezése után is.

4.1.3. A Képzést a Meszinet Bt. engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező Képzésen való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a Meszinet Bt. a Képzés részvételi díját nem téríti vissza.

4.1.4. A Képzésen részt vevő Jelentkező nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Meszinet Bt. jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

4.2. A Meszinet Bt. jogai és kötelezettségei

4.2.1. A befizetett részvételi díjat részvétel lemondás esetén a Meszinet Bt. abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét a Képzés indulásának napja előtt minimum 3 nappal a Jelentkező e-mailen vagy postai úton jelzi. A Képzés indulásának napja előtti 3 napban lemondott részvétel után a részvételi díj nem jár vissza.

4.2.2. A Képzésre a Jelentkező által kiválasztott időpont módosítására vagy a részvétel lemondására a Jelentkező a Képzés napja előtt minimum 3 nappal, 5.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 6.350 Ft adminisztrációs díj megfizetése mellett jogosult. A módosítást az OMA akkor hajtja végre, ha az adminisztrációs díj a Képzés napja előtt minimum 3 nappal beérkezik. Lemondás esetén pedig az OMA az adminisztrációs díjjal csökkentett részvételi díjat téríti vissza.

4.2.3. A Meszinet Bt. megtagadhatja a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja a Képzés indulását megelőző napon még nem érkezett meg az OMA bankszámlájára.

4.2.4. A Meszinet Kft-nak jogában áll a Képzést törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot, vagy ha az oktató a Képzés megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. A Meszinet Bt. vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Képzés elmaradásáról és a Képzésre jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.

4.2.5. A Meszinet Bt. jogosult a Képzésben résztvevő Jelentkezőt a Képzésben való részvételből kizárni, amennyiben online formában tanúsított magatartása a Képzést, az oktatót vagy a Képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a Képzést.

4.2.6.A Képzésből az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a Képzés díja nem jár vissza. Kellékszavatosság

5.1. A Jelentkező a Meszinet Bt. hibás teljesítése esetén a Meszinet Kft-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

5.2. A Jelentkező – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:  Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  A Jelentkező a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Jelentkező viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

5.3. A Jelentkező köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Jelentkező a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

5.4. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Jelentkező 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

5.5. A Jelentkező kellékszavatossági igényét a Meszinet Kft-vel szemben érvényesítheti.

5.6. A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Jelentkező igazolja, hogy a szolgáltatást az adott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Jelentkező köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Felmondási jog

6.1. A fogyasztónak minősülő Jelentkező a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondási jogának gyakorlására. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Jelentkező az felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Meszinet Kft-hez (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére: postai cím : 2080 Pilisjászfalu, Rigó utca 14. e-mail: info@meszinet.hu A fogyasztónak minősülő Jelentkező ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő felmondási nyilatkozat-mintát is. A Jelentkező határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

6.2. Ha a fogyasztónak minősülő Jelentkező felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Meszinet Bt. visszatéríti a Jelentkező által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Meszinet Bt. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Jelentkező más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Jelentkezőt semmilyen többletköltség nem terheli. Adatvédelem A Meszinet Bt. a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Meszinet Bt. részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja Weboldalunkon. Jelentkező a Képzésre történő jelentkezéssel hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez. Szerzői jog

8.1. A Képzések keretében kiadott, a Jelentkező részére átadott online anyagok, kiadványok, prezentációk, videók, hanganyagok és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Meszinet Bt. A Meszinet Bt. a Szellemi alkotásokbármilyen módszerrel, technikával történő rögzítésével, másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a Meszinet Bt. minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart. A Képzés díja 80%-ban jogdíjat tartalmaz.

8.2. A Meszinet Bt. nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Jelentkezőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Jelentkező a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem rögzítheti, nem mentheti, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Jelentkezőt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.

8.3. A Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

8.4. A Meszinet Bt. a jelen 8. pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatja, amennyiben a Jelentkező a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Jelentkező köteles a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni. Bónuszok

9.1. Egyes Képzésekhez az adott Képzés oldalán szereplő tájékoztatás szerint bónuszok járhatnak. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Meszinet Bt. a bónuszokkal kapcsolatban semmiféle felelősséget nem vállal. A Jelentkező tudomásul veszi továbbá, hogy a Meszinet Bt. jogosult a bónuszok juttatására vonatkozó ajánlatát bármikor egyoldalúan visszavonni. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

10.1. A Jelentkező a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a Meszinet Bt. ügyfélszolgálatához fordulhat az info@meszinet.hu e-mail címen.

10.2. A Jelentkezőnek a Meszinet Bt. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az info@meszinet.hu e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Jelentkező által megadott elérhetőségen a Jelentkezőt írásban értesítjük az eredményről.

10.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Meszinet Bt. és Jelentkező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Meszinet Kft-vel való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Jelentkező a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Meszinet Bt. székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Jelentkező számára: • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefon: 06-1-488-2131 Fax: 06-1-488-2186 E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu • Bírósági eljárás kezdeményezése. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Egyebek

11.1. A Meszinet Bt. megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Meszinet Bt. a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Jelentkezők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2. A Meszinet Bt. nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Jelentkezőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

11.3. A Meszinet Bt. a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Jelentkező részére. A Meszinet Bt. nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben: Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be. A Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

11.4. A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), fogyasztó általi részvétel esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

11.5. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Meszinet Bt. bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

11.6. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.