×

Tanfolyamok

Statisztika

A statisztikai fogalmak és eljárások ismereteit nyújtják hallgatónk számára.

Statisztika haladó

Tematika

 • gyakorisági elemzések
 • korreláció-számítás
 • klaszteranalízis
 • faktorelemzés
 • regresszióanalízis
 • variancia-analízis
 • idősor-elemzés

Több változó között megfigyelhető összefüggések, kapcsolatok elemzését tanítjuk, beleértve a hatás- és hiipotézis-vizsgálatokat is.

24  óra
112000
Statisztika alap

Tematika

 • alapvető leíró-statisztikai mutatók;
 • középértékek, szórás, standard hiba számítása és értelmezése;
 • várható érték, hipotézis-vizsgálat;
 • csoportonkénti és változónkénti eltérésének, t-próba;
 • nemparaméteres próbák.

A kurzus célja a legalapvetőbb matematikai-statisztikai és adatkezelési fogalmak szemléletes megértése és példák bemutatása, például középérték típusok, szórás típusok, korrelációk, szignifikancia jelentése.

16  óra
75000
Biostatisztika

Tematika

 • STATISZTIAK ALAP
 • A tárgy célja a hallgatókat bevezetni a statisztika alapfogalmaiba, a leíró statisztika, valamint az induktív statisztika alapvető elméletébe és módszereibe.
 • Tematika:
 • Alapfogalmak. Leíró statisztika, exploratív elemzések.Pont és intervallumbecslések az átlagra, varianciára, valamint a populációs arányra. Hipotézisvizsgálatok. Gyakran használt statisztikai próbák átlagokra, varianciákra és eloszlásokra, valószínűségekre, gyakorisági adatokra. Varianciaanalízis, többszörös összehasonlítás

24  óra
0
SPSS

Statisztikai tanfolyamaink az SPSS Statistics használatára épülnek, annak magabiztos ismeretét nyújtják hallgatónk számára.

SPSS syntax

Tematika

 • Az SPPS parancsok szintaxisa
 • A parancsok rövidítése, paraméterek, kapcsolók
 • A legfontosabb műveletek parancsai
 • A szerkesztő lehetőségei, hibajavítások
 • Szöveges parancsok mentése, futtatása

Az SPSS parancsait és műveleteit, a statisztikai elemzéseket és próbákat szöveges parancsokkal is lehet futtatni. Ezáltal aez elvégzett műveletek visszakereshetőek, szerkeszthetőek, módisíthatóak lesznek, és - fájlba mentve - bármikor újra lefuttathatóak a parancsok.

16  óra
50000
Bevezetés az SPSS használatába

Tematika

 • A program használata
 • Változók és adatok
 • változók transzformálása
 • Szűrés, tagolás
 • Fájltípusok
 • A kimenet (output) kezelése
 • Alapvető leíró-statisztikai mutatók
 • Adatok táblázása,
 • Diagramok
 • Exportálás

A kurzus végén Ön képes lesz: különböző adatállományok beolvasására, adatok megtekintésére, az egyes műveleteket elvégzésére párbeszédes és parancs (szintaktika) üzemmódban, az adat-, párbeszéd-, output- és parancs-ablak kezelésére.

16  óra
60000
SPSS haladó

Tematika

 • Többváltozós elemzések:
 • korreláció-számítás
 • klaszteranalízis
 • faktorelemzés
 • regresszióanalízis
 • variancia-analízis
 • idősor-elemzés
 • Változó-transzformác

24  óra
90000